Wettelijke aspecten: algemeen

Je bent jong en je wilt wat. Werken bijvoorbeeld. Maar werken is meer dan je passie ten volle uitleven. Er is ook een wettelijk kader waarbinnen je jouw droomjob moet uitoefenen.

Wettelijke aspecten: algemeen

Jong geleerd is oud gedaan

Alle werknemers in België worden door de arbeidswetgeving beschermd. Die wetgeving zit ingebakken in de Arbeidswet (16 maart 1971), de Welzijnswet (4 augustus 1996) en hun respectievelijke uitvoeringsbesluiten. Werken kan je in België in principe vanaf de leeftijd van 18 jaar. De leerplicht is voltijds tot je de leeftijd van 15 jaar hebt bereikt en is tot dan voltijds met ten hoogste 7 jaren lager onderwijs en ten minste de eerste 2 leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan (het is niet nodig dat je slaagt). Wel is er een deeltijdse leerplicht die op haar beurt eindigt wanneer je 18 jaar wordt. Ben je 15, dan kan je dus op leercontract, maar blijf je deels onderworpen aan de leerplicht. Ook stages afgewisseld met die deeltijdse leerplicht behoren tot de mogelijkheden.

 

Onontbeerlijk beginsel

Het arbeidsrecht in België vormt eigenlijk een onderdeel van het burgerlijk recht. Dat is een set van rechtsregels die de individuele (jij dus) en collectieve (collectieve arbeidsovereenkomst, kortweg cao) verhoudingen tussen jou en je baas vastleggen. Opdat die rechtsregels van toepassing zijn, dient er wel een beginsel te zijn en dat is de arbeidsovereenkomst. Die arbeidsovereenkomst is aan de basis een verbintenis waarbij jij je verbindt om tegen een afgesproken verloning onder het gezag van een andere persoon (jouw baas dus) arbeid te verrichten.

 

Kort gezegd: het Belgisch Arbeidsrecht is een behoorlijk kluwen van wetten en regels die we hier niet volledig uit de doeken kunnen doen, maar in essentie bevat het alle regels rond :

 

* Arbeidstijd en rusttijd

* De arbeidsorganisatie: d.w.z. de normale grenzen van de arbeidsduur, overuren, zondagsarbeid, nachtarbeid en feestdagen

* Bedrag van het minimumloon: de minimumlonen die zijn vastgelegd in wettelijk bindende collectieve arbeidsovereenkomsten

*Uitzendarbeid: de regels die de gevallen vastleggen waarin een beroep mag worden gedaan op uitzendarbeid en de regels die deze vorm van arbeid omkaderen

* Terbeschikkingstelling van werknemers: de regels die de voorwaarden vastleggen voor terbeschikkingstelling van werknemers aan een werkgever

* Gelijke behandeling: het beginsel van niet-discriminatie, in het bijzonder tussen mannen en vrouwen

* Bescherming van jongeren (zie hierboven voor een tipje van de sluier)

* Veiligheid, gezondheid en hygiëne op het werk

* Beschermende maatregelen voor zwangere vrouwen

* Verplichte sociale- en arbeidsdocumenten

* Modaliteiten rond verloning, resultaatgebonden voordelen, bonusplannen, ...

 

Alle details rond het wettelijke kader om aan de slag te gaan in België kan je inkijken op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

Info: www.werk.belgie.be

 

Maandag 14 Maart 2016 om 14:3

// //
// // //
// // // //